Zasady i Warunki

Ostatnia aktualizacja: 1 lipca 2019 r.

Niniejsze Warunki ("Zasady i Warunki") regulują korzystanie z Witryny.

Podobnie dokument ten reguluje kroki i procedury, które muszą odbywać się w procesie zawierania transakcji między Nabywcami i Sprzedawcami.

Korzystając z Usług świadczonych przez niniejszą Witrynę, przyjmuje się pozycję Użytkownika serwisu internetowego (zwanego dalej "Użytkownikiem"), co oznacza całkowitą akceptację, bez zastrzeżeń, wszystkich poszczególnych zasad i przepisów zawartych w "Zasadach i Warunkach" opublikowanych przez StubHub w konkretnym momencie, gdy Użytkownik uzyskuje dostęp do Witryny.

Korzystanie z niektórych Usług oferowanych Użytkownikom za pośrednictwem Witryny podlega pewnym warunkom (zwanym dalej "Warunkami Szczególnymi"), które w niektórych przypadkach mogą zastępować, uzupełniać i/lub modyfikować niniejsze Zasady i Warunki.

Dlatego przed rozpoczęciem korzystania z określonych Usług, Użytkownik musi uważnie przeczytać towarzyszące im Warunki Szczególne. Ponadto korzystanie z Witryny jest regulowane przez wszystkie ogłoszenia, regulamin użytkowania i instrukcje, które zostały dostarczone Użytkownikowi przez StubHub, które mogą zastępować, uzupełniać i/lub modyfikować niniejsze Zasady i Warunki.

StubHub zastrzega sobie prawo do modyfikacji postanowień niniejszych Zasad i Warunków. W takim przypadku StubHub zawiadomi zarejestrowanych Użytkowników o wszelkich modyfikacjach, które mogą być wprowadzone w Zasadach i Warunkach korzystania z Witryny i które zastąpić mają poprzednią wersję Zasad i Warunków. Późniejsze korzystanie z Usług przez Użytkownika po zmodyfikowaniu Zasad i Warunków oznacza bez wątpienia zaakceptowanie zmodyfikowanych Zasad i Warunków. Jeśli Użytkownik nie zaakceptuje zmienionych Zasad i Warunków użytkowania, umowa może zostać rozwiązana, uniemożliwiając mu dalsze korzystanie z Usług oferowanych na Witrynie lub zamykając jego otwarte konto.

Zwykły dostęp do Witryny i przeglądanie jej zawartości są bezpłatne. Korzystanie przez Użytkownika z Usług świadczonych przez StubHub podlega opłatom określonym w niniejszych Zasadach i Warunkach.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że informacje zawarte w odniesieniu do specyfikacji świadczonych Usług, a także ogólne warunki i finalizacja umowy, w wystarczający sposób wykluczają obecność błędu podczas wyrażenia zgody na powyższe. StubHub poinformuje jednak Użytkownika o wszelkich zmianach w specyfikacji technicznej Usług lub o związkach umownych, które będą formalnie wymagane.

Szczególne Warunki wymiany Biletów

StubHub za pośrednictwem Witryny świadczy Usługę pośrednictwa dla swoich Użytkowników w związku z transakcją tytułów (zwaną dalej "Usługą"), jak również inne dodatkowe Usługi pomocnicze, o których mowa w niniejszych Zasadach i Warunkach (zwane dalej wspólnie "Usługami") wśród uprawnionego posiadacza dowolnego tytułu/wartości, który/e umożliwia/ją dostęp do wydarzenia lub widowiska publicznego (zwanego dalej "Biletem"), który jest skłonny i upoważniony do przekazania ich osobie trzeciej bezpłatnie lub za odpłatnością (dalej i opisowo "Sprzedawcy"), a także zainteresowany staniem się beneficjentem lub nabywcą tych Biletów (w dalszej części niniejszego dokumentu i wyłącznie do celów opisowych "Nabywcy").

StubHub nie jest ani posiadaczem prawnym, właścicielem, ani posiadaczem któregokolwiek z Biletów, o których mowa w poprzednim ustępie, ani też nie ceduje, nie przekazuje, nie sprzedaje, nie kupuje ich ani nie przenosi własności lub nie posiada własności, ograniczając się jedynie do zapewnienia Użytkownikom Witryny ułatwiającej i gwarantującej właściwy rozwój i ekonomiczne zarządzanie transakcjami wspomnianych Biletów. StubHub nie dzieli własności prawnej Biletów pomiędzy Użytkowników (Sprzedawca i Nabywca).

W ramach swojej Usługi StubHub zapewnia wyłącznie platformę ułatwiającą dokonywanie transakcji między Nabywcami i Sprzedawcami, a zatem nie może zagwarantować, że zostanie to skutecznie zrealizowane, pozostawiając rzeczywistą operację transakcji wolnej woli Użytkowników. Akceptując niniejsze Zasady i Warunki, Użytkownik zwalnia firmę StubHub z jakiejkolwiek odpowiedzialności nienarzuconej ściśle prawem, wynikającej z transakcji, które zostały przeprowadzone lub które usiłowano zrealizować za pośrednictwem Witryny.

StubHub nie kontroluje ani nie gwarantuje autentyczności ani prawidłowości reklam Sprzedawcy ani zdolności Sprzedawcy do sprzedaży Biletów. Użytkownicy ci są zobowiązani do podawania prawidłowych, pełnych i dokładnych informacji o opublikowanych Biletach.

Oferowana Usługa jest przedmiotem umowy pośrednictwa między Użytkownikiem a firmą StubHub, której finalizacja następuje po akceptacji podanych Zasad i Warunków. Niniejsza umowa pośrednictwa wiąże obustronnie Użytkowników serwisu z firmą StubHub niezależnie od relacji umownych ustalonych między Nabywcami a Sprzedawcami.

1. Rejestr Użytkowników

1.1. Obowiązek:

Korzystanie z Usług strony internetowej wymaga uprzedniej subskrypcji lub rejestracji Użytkownika na tejże stronie. Proces rejestracji wiąże się z zaakceptowaniem niniejszych Zasad i Warunków przez Użytkownika.

1.2. Wymagania:

Rejestracja wymaga, aby Użytkownik był pełnoletni w świetle prawa oraz posiadał pełną zdolność do czynności prawnych, co potwierdza poprzez podanie informacji wymaganych przez firmę StubHub w formularzu rejestracyjnym. Informacje te będą traktowane zgodnie z polityką prywatności i ochrony danych StubHub, którą można znaleźć tutaj: Polityka prywatności

1.3. Wymagane Dane:

Aby dokonać rejestracji, Użytkownik musi podać na Witrynie StubHub swoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego.

1.4. Nazwa Użytkownika i kod dostępu:

Po wypełnieniu przez Użytkownika formularza rejestracyjnego umożliwiającego dostęp do Usługi otrzyma on ID Użytkownika, zbieżną z adresem e-mail podanym w formularzu rejestracyjnym, oraz hasło do osobistego dostępu, które będzie można następnie zmienić. Odpowiedzialność za strzeżenie i bezpieczeństwo ID Użytkownika i hasła leży po stronie Użytkownika, który przejmuje odpowiedzialność za wszystkie transakcje, które są przeprowadzane w oparciu o jego ID Użytkownika i hasło.

1.5. Dokładność informacji:

Wszystkie informacje podane przez Użytkownika podczas rejestracji muszą być prawdziwe, dokładne i kompletne. W tym celu Użytkownik gwarantuje prawdziwość wszystkich danych, które podaje do wiadomości, wypełniając formularz niezbędny do do subskrypcji Usług. Użytkownik jest również odpowiedzialny za utrzymanie wszystkich informacji podanych firmie StubHub poprzez ich aktualizację w sposób odpowiadający w każdym momencie obecnej sytuacji Użytkownika. We wszystkich przypadkach Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie nieprawdziwe lub niedokładnie podane informacje i wszelkie szkody poniesione przez firmę StubHub lub osoby trzecie spowodowane nieprawdziwymi lub niedokładnymi informacjami.

2. Podmiot będący stroną umowy

2.1 Jeśli kupujesz lub sprzedajesz na naszej Witrynie bilety na imprezę, która ma miejsce:

2.1.1. w Stanach Zjednoczonych, zawierasz umowę z firmą StubHub, Inc. (w tym jej partnerem Last Minute Transactions, Inc. (operatorem Usług Last Minute)), 199 Fremont Street, San Francisco, CA 94105.

2.1.2. w Kanadzie zawierasz umowę z firmą StubHub Canada Ltd., WeWork, 240 Richmond Street West, Suite 4-113, Toronto, Ontario, Canada M5V 1V6.

2.1.3. W Wielkiej Brytanii, zawierasz umowę z firmą StubHub (UK) Limited, 1 More London Place, London, United Kingdom, SE1 2AF.

W Meksyku, zawierasz umowę z EVANDTI, SA de CV, Avenida Insurgentes Sur 253, piso 3, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtemoc, 06700, Ciudad de México, Meksyk.

2.1.5. W Japonii, zawierasz umowę z Ticket Experience, Co. Ltd., Level 15, Cerulean Tower, 26-1 Sakuragaoka-cho, Shibuya-ku, Tokyo, Japan 150-8512.

2.1.6 W Korei Południowej, zawierasz umowę z Ticket Experience, Inc.; The Executive Centre, Level, Two IFC, 10 Gukjegeumyung-ro, Yeoungdeungpo-gu, Seoul, 07326 South Korea.

2.1.7. Gdziekolwiek indziej na świecie, zawierasz umowę z firmą Ticketbis SL, Calle Uribitarte, 48011 Bilbao, Vizcaya, Hiszpania z CIF (numerem identyfikacji podatkowej firmy) B-95630034 i zarejestrowaną w rejestrze firm prowincji Vizcaya w rubryce 518, Strona 69, arkusz BI-57766

2.2. Podmiot zamawiający, odtąd zwany będzie „StubHub”, „my”, „nas” lub „nasza”.

2.3. Evandti AR, S.A. obsługuje wszystkie płatności i wypłaty w witrynie argentyńskiej. W związku z tym, jeśli kupujesz/sprzedajesz bilety w witrynie argentyńskiej, oprócz umowy z Ticketbis S.L. zawierasz także umowę ze spółką Evandti AR, S.A.

2.4. Eventbis Brasil-Tecnologia para Eventos e Tickets, Ltda. obsługuje wszystkie płatności i wypłaty w witrynie brazylijskiej. W związku z tym, jeśli kupujesz/sprzedajesz bilety w witrynie brazylijskiej, oprócz umowy z Ticketbis S.L. zawierasz także umowę ze spółką Eventbis Brasil-Tecnologia para Eventos e Tickets, Ltda.

3. Sprzedaż Biletów.

3.1. Informacje o Bilecie.

Po rejestracji, Użytkownik, który jest zainteresowany zaoferowaniem Biletu, opublikuje go na stronie internetowej, wypełniając w sposób szczegółowy, prawdziwy i dokładny pola formularza, przy czym wymagane są przynajmniej następujące informacje: nazwa imprezy, na którą oferowany jest bilet, data imprezy, rodzaj oferowanego Biletu, ewentualne ograniczenia oferowanego Biletu i żądana cena wymiany ("Oferta").

Sprzedawca jest również zobowiązany do podania numeru karty kredytowej/debetowej, której data ważności musi być późniejsza niż data imprezy, na którą oferowane są bilety oraz żądanej metody płatności, aby firma StubHub, w przypadku zakupu oferowanych Biletów, mogła przelać należną kwotę transakcji. Dostępne formy płatności są podane w formularzu sprzedaży na Witrynie.ternetowej.

3.2. Publikacja Oferty.

Publikacje, dokonywane przez Użytkownika na stronie internetowej, dają firmie StubHub i, w niektórych przypadkach, spółkom powiązanym i/lub uczestniczącym, niewyłączne prawo do publikowania i wystawiania wprowadzonych danych na dalszych stronach internetowych, które należą do właścicieli. Wraz ze swoją publikacją, Użytkownik zobowiązuje się do zaakceptowania i finalizacji transakcji określonych w Zasadach i Warunkach firmy StubHub.

Publikacja Oferty w Witrynie oznacza także sformalizowanie umowy zlecenia pracy i rozpoczęcie Usługi świadczonej Sprzedawcy przez StubHub. Po akceptacji Oferty przez Nabywcę niniejsza Usługa uiszcza opłaty, a w przypadku nieprzestrzegania Zasad i Warunków umowy StubHub otrzyma odszkodowanie.

Usługa ta naliczy prowizje i, w razie konieczności, ekonomiczne sankcje karne za nieprzestrzeganie Zasad i Warunków umowy na rzecz firmy StubHub. Dodatkowo portal StubHub ma prawo domagać się odszkodowania za straty i szkody, jeśli do takich doszło.

3.3. Okres obowiązywania i stosowalności opublikowanych Ofert.

Na zasadach ogólnych, ważność oferowanych Biletów jest określana datą wydarzenia, którego one dotyczą. Każda Oferta niepodlegająca systemowi „Last Minute” Biletów opublikowanych przez Sprzedawców będzie ważna do 3 dni roboczych przed oczekiwaną datą imprezy, na którą to bilet umożliwia wstęp.

Jednakże, w niektórych przypadkach, termin ważności Ofert może się różnić stosownie do okoliczności lub sytuacji pozostających poza kontrolą firmy StubHub. W takim przypadku firma StubHub poinformuje Użytkowników o wszelkich zmianach terminu ważności Oferty niezwłocznie po otrzymaniu faktycznego dowodu takich okoliczności.

3.4. Publikacja bezpłatna.

Sprzedawca nie ponosi żadnych kosztów za publikację Oferty. Opłata procentowa będzie pobierana przez firmę StubHub tylko w przypadku faktycznego przekazania oferowanych Biletów, wykluczając ekonomiczne sankcje karne za niewywiązanie się z Zasad i Warunków umowy przez Sprzedawcę, zgodnie z zapisami zawartymi w punkcie 3.10.

3.5. Karta kredytowa/debetowa.

W momencie publikacji Oferty Sprzedawca musi podać firmie StubHub numer ważnej karty kredytowej lub debetowej, która wygasa w dniu późniejszym niż określona impreza. Po podaniu danych karty Użytkownik świadomie upoważnia firmę StubHub do dokonywania opłat lub debetu, wynikających z transakcji związanych z Biletami i Usługami świadczonymi przez firmę StubHub zgodnie z niniejszymi Zasadami i Warunkami.

3.6. Podatki związane z transakcją Biletami.

Jeśli bilety podlegają cłom lub podatkom, Sprzedawca jest odpowiedzialny za określenie ich rodzaju i ilości celem uwzględnienia w ostatecznej cenie cesji. Niniejsze cła i podatki są niezależne od podatku od wartości dodanej (VAT), nałożonego z tytułu Usługi pośrednictwa świadczonych przez firmę StubHub na rzecz Użytkowników.

3.7. Ustalanie ceny Oferty składanej przez Sprzedawcy.

Publikacja Oferty przez Sprzedawcy na podstawie obecnych Zasad i Warunków będzie zawierać cenę, której Sprzedawca oczekuje. W tym celu Sprzedawca poda żądaną kwotę transakcji w formularzu sprzedażowym na Witrynie. Określenie ceny jest wyłączną odpowiedzialnością Sprzedawcy, a StubHub nie uczestniczy w tej decyzji i nie ma żadnego wpływu na ustalanie oferowanych cen.

W konsekwencji cena zostanie swobodnie ustalona przez sprzedawcę, który musi wziąć pod uwagę postanowienia ustępu 3.6 dotyczące podatków związanych z transakcją, a także opłatę za Usługę oferowaną przez StubHub zgodnie z ustępem 3.8. Sprzedawca może w dowolnej chwili, do momentu akceptacji Oferty przez Nabywcę, zmodyfikować żądaną cenę oferowaną za transakcję.

3.8. Koszt Usługi oferowania Biletów.

Korzystanie z Witryny przez Sprzedawcy w celu składania Ofert powiększa koszt Usługi na rzecz firmy StubHub za wszystkie transakcje przeprowadzone skutecznie za pośrednictwem Witryny. Koszt Usług świadczonych przez StubHub zostanie określony w następujący sposób:

3.9. Powiązanie Sprzedawcy z zaakceptowaną Ofertą.

Po tym, jak firma StubHub wyśle pierwszą wiadomość e-mail do Sprzedawcy, informując go, w zależności od sytuacji, że sprzedaż jest w toku lub została potwierdzona, Oferta nie może być wycofana ani zmodyfikowana, a Sprzedawca musi zachować bilety do dyspozycji Nabywcy. Po zaakceptowaniu transakcji Oferty przez Nabywcę firma StubHub wyśle wiadomość e-mail potwierdzającą sprzedaż, a wówczas Sprzedawca musi dokonać transakcji w taki sposób, aby Nabywca mógł skutecznie skorzystać z zakupionych Biletów.

Wszystkie sprzedaże są ostateczne. Firma StubHub nie ponosi odpowiedzialności za warunki odbywających się imprez, ewentualną zmianę miejsca, harmonogram, organizację czy anulowanie imprezy. Jeśli dojdzie do sytuacji wyszczególnionych w poprzednim akapicie, anulowanie należnych płatności po zakończeniu transakcji będzie miało miejsce wyłącznie według uznania firmy StubHub.

3.10. Nieprzestrzeganie Warunków przez Sprzedawcę. Sankcje karne:

Firma StubHub zastosuje kary finansowe w formie obciążenia finansowe wobec sprzedających, których transakcje nie zostały pomyślnie zakończone z powodu błędu lub nieprzestrzegania Warunków przez Sprzedawcę biletów. Opłaty te odzwierciedlają koszty poniesione przez firmę StubHub z tytułu rozpatrzenia wniosków, które nie zostały należycie zrealizowane. Firma StubHub zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta każdego Sprzedawcy, jeżeli Sprzedawca wielokrotnie popełni błąd lub nie będzie przestrzegał Zasad i Warunków. Na sprzedawcę zostaną nałożone powyższe sankcje karne w następujących okolicznościach:

Sankcje karne stosowane przez firmę StubHub wobec Sprzedajawcy będą miały zawsze formę obciążeń finansowych. Będą one stosowane za pomocą środków udostępnionych przez Sprzedawcę w ramach gwarancji sprzedaży lub całkowitej kwoty sprzedaży do uiszczenia na rzecz Sprzedawcy. Niezależnie od ich formy, opłaty administracyjne będą stosowane bez wyjątku przez StubHub, jeżeli Sprzedawca postąpił nieprawidłowo zgodnie z określonymi poniżej ustępami: Kary będą naliczane wraz z obowiązującymi Podatkami.

3.10.1 Kara za opóźnienie w dostawie Biletów.

Sprzedane bilety należy wysłać w ciągu 72 godzin od dostępnej daty wybranej podczas publikowania biletów. Jeśli bilety zostaną wysłane po tym okresie, Sprzedawca zostanie automatycznie ukarany za każdy pakiet dostarczony z opóźnieniem. Z karami finansowymi za opóźnioną dostawę można zapoznać się pod poniższym linkiem: Grzywny.

Niniejsza opłata odpowiada kosztom poniesionym przez firmę StubHub w celu określenia stanu wysyłki zamówienia oraz udzielania odpowiedzi na pytania Nabywców. Sprzedawca otrzyma wartość zamówienia pomniejszoną o opłatę sprzedaży i kwotę opłaty karnej za opóźnioną dostawę, o czym wspomniano wcześniej.

Niniejsza opłata karna nie będzie miała zastosowania w następujących przypadkach:

3.10.2 Opłata karna za wysyłkę błędnych biletów zaakceptowanych przez Nabywcę.

Jeśli wysłane Bilety nie są dokładnie tymi, które zostały opisane w aukcji, ale Nabywca przyjmuje bilety, które zostały wysłane, wtedy opłata karna za nieprawidłowe Bilety zostanie zastosowana do zamówienia, które będzie odpowiadać kwocie dyskontowanej przez StubHub Nabywcy, aby Nabywca mógł zaakceptować błędne Bilety. Niniejsza kwota zrabatowana przez firmę StubHub na rzecz Nabywcy w ramach rekompensaty będzie wyłączną decyzją firmy StubHub i zostanie przekazana bezpośrednio Nabywcy.

Sprzedawca otrzyma zatem wartość sprzedaży pomniejszoną o opłatę za sprzedaż oraz rabat rekompensacyjny przyznany Nabywcy (jeśli został zastosowany). Jeśli Nabywca NIE akceptuje Biletów oferowanych w ramach zamiany, zamówienie uważa się za niezrealizowane i zostanie zastosowana opłata karna za „niezrealizowane zamówienie” (patrz ustęp 3.10.3 poniżej).

Bilety zostaną uznane za błędne w następujących przypadkach:

Przypadki opisane w poprzednich ustępach są stosowane zgodnie z podziałami i kategoriami określonymi na mapie firmy StubHub. W ten sposób oferta i Bilety muszą odzwierciedlać podziały i kategorie mapy wydarzenia udostępnione przez StubHub. Jeśli nie ma mapy, typy Biletów zostaną ustalone przez promotora imprezy.

3.10.3 Kary za nieudane zamówienia.

Firma StubHub uznaje następujące przypadki za nieudane zamówienie:

Gdy Sprzedawca nie wysyła Biletów lub wysyła błędne Bilety, których Nabywca nie akceptuje, a tym samym, firma StubHub musi dokonać zwrotu na rzecz Nabywcy lub wymienić zamówienie na inne bilety Sprzedawcy, Sprzedawca nie otrzyma całkowitej kwoty sprzedaży i będzie również zobowiązany do zapłacenia firmie StubHub kary za nieudane zamówienie.

Kara za nieudane zamówienie będzie wynikiem różnicy między ceną, za jaką sprzedano Bilety a ceną Biletów zastępczych, należących do tej samej lub lepszej kategorii. Z karami finansowymi za nieudane zamówienie można zapoznać się pod poniższym linkiem: Grzywny.

Sprzedawca będzie mógł zażądać od firny StubHub zwrotu Biletu, który został omyłkowo wysłany, tylko wtedy, gdy Nabywca nie zaakceptuje takiego Biletu. Kwotę należną za zwrot Biletów do Sprzedawcy w całości pokrywa Sprzedawca. Ponadto w celu skorzystania z prawa do zwrotu Nabywca musi zwrócić firmie StubHub błędne bilety.

3.11. Dostawa Biletów przez Sprzedawcę

Sprzedawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za odbiór przesyłek w celu wysyłki Biletów, które oferuje. Biorąc pod uwagę fakt, że procedura dostawy może różnić się zgodnie z rozmaitymi Usługami dostawczymi, wyłącznym obowiązkiem Sprzedawcy jest:

Jeśli zaistnieje problem z dostawą, a Sprzedawca nie zachował pokwitowań dostawy lub etykieta przewozowa została nieprawidłowo zeskanowana, firma StubHub nie będzie w stanie zweryfikować odbioru przesyłki, a zatem Sprzedawca poniesie odpowiedzialność za nieudane zamówienie, ponosząc stosowne grzywny wymienione w ustępie poświęconym nieudanym sprzedażom.

3.12. Bilety elektroniczne. (e-Bilety)

Jeżeli Sprzedawca nie wyśle lub nie prześle na serwer prawidłowych, odpowiadających ofercie biletów, firma StubHub nałoży na niego odpowiednie grzywny zgodnie z warunkami nieudanej dostawy. Jeśli Sprzedawca prześle na serwer lub wyśle wiadomość e-mail z niepoprawnym plikiem PDF (lub plikiem w innym formacie) lub też utworzy własny plik skanując lub fotografując bilety papierowe, sprzedaż zostanie anulowana, a Sprzedawca zostanie obciążony odpowiednimi opłatami administracyjnymi.

3.13. Natychmiastowa wysyłka Biletów.

Po podaniu w Ofercie, że Bilety są „gotowe do natychmiastowej wysyłki”, Sprzedawca zobowiązuje się wysłać je w ciągu 72 godzin od daty sprzedaży. Po 72 godzinach firma StubHub może anulować sprzedaż, nie wypłacając Sprzedawcy żadnej rekompensaty. Jeżeli sprzedaż nie została anulowana, według uznania portalu StubHub, Sprzedawca poniesie opłatę karną za opóźnioną dostawę biletów (opłaty karne są opisane w punkcie 3.10.1 niniejszego dokumentu). Decyzja o zastosowaniu określonej grzywny leży wyłącznie w gestii firmy StubHub. Po upływie terminu „natychmiastowej wysyłki” (72 godziny po sprzedaży) firma StubHub zdecyduje, czy anulować, czy podtrzymać sprzedaż, stosując przy tym odpowiednią grzywnę za opóźnioną dostawę.

3.14. Kwoty zarobione przez Sprzedawcę podczas transakcji.

Firma StubHub przeleje kwotę należną za ważne transakcje zrealizowane przez Sprzedawcę w sposób wybrany w momencie tworzenia Oferty. Kwota, którą firma StubHub przeleje na rzecz Sprzedawcy, to kwota określona w momencie tworzenia Oferty, zgodnie z warunkami opisanymi w ustępie 3.7.

3.15. Okres i Warunki płatności na rzecz Sprzedawcy za transakcję.

Sprzedaż za minione imprezy jest rozliczana w drugi i czwarty poniedziałek roboczy każdego miesiąca. Następnie polecenie płatności za dokonane sprzedaże jest realizowane w ciągu dwóch kolejnych dni roboczych. Termin, w którym Sprzedawca otrzyma swoją płatność, zależy od wybranej metody płatności.

3.16. Zamknięcie konta StubHub.

StubHub zastrzega sobie prawo przyznania wstępu i wykluczenia z Witryny. Sprzedawca, który nie postępuje zgodnie z obecnymi Zasadami i Warunkami, może zostać wykluczony z korzystania z Witryny. Przed zamknięciem konta Sprzedawca ma obowiązek zakończyć wszystkie zamówienia oczekujące na realizację. Firma StubHub zastrzega sobie prawo do anulowania sprzedaży, jeśli konto Sprzedawcy jest zamknięte. Po zamknięciu konta, firma StubHub rozliczy wszystkie płatności należne Sprzedawcy, pomniejszając je o stosowne opłaty karne.

4. Zakup Biletu.

4.1. Akceptacja oferty.

Każdy Nabywca, który jest zainteresowany nabyciem jakichkolwiek oferowanych biletów, musi wyraźnie zaakceptować Zasady i Warunki. Akceptacja warunków danej Oferty będzie oznaczać akceptację ceny ustalonej przez Sprzedawcę (cena zostanie określona wyłącznie przez Sprzedawcę, w związku z tym może dojść do różnic w cenach), kosztów Usług świadczonych przez firmę StubHub, które zostaną obliczone zgodnie z ustępem 4.3 oraz wszelkich należnych opłat związanych z transportem i dostawą zamówienia.

Wszystkie sprzedaże są ostateczne. Firma StubHub nie ponosi odpowiedzialności za warunki imprezy, zmiany czasowe, miejsca, organizacyjne lub odwołanie imprezy. W miarę możliwości, firma StubHub poinformuje Nabywców o takich zmianach. Nabywca w żadnym wypadku nie otrzyma zwrotu dokonanych płatności.

Akceptacja Oferty uruchamia świadczenie Usług przez firmę StubHub na rzecz Nabywcy. Na podstawie tej akceptacji, Nabywca upoważnia firmę StubHub do naliczenia całkowitej kwoty ceny Biletu i wszelkich niezbędnych opłat za pośrednictwem metody płatności wybranej w procesie zakupu, w tym podatków od Usług Stubhub obowiązujących w momencie akceptacji, pobieranych od Usług świadczonych przez StubHub.

Nabywcy muszą płacić w walucie lokalnej Witryny, do której Nabywca uzyskał dostęp, nawet jeśli kupują bilety na imprezę odbywającą się w innym kraju posługującym się inną walutą lokalną. Każdy członek grupy firm StubHub może zatem świadczyć usługi przetwarzania płatności w imieniu innych członków grupy.

4.2. Przydział i potwierdzenie zakupu.

Po dokonaniu zakupu firma StubHub wyśle wiadomość e-mail o oczekującym lub potwierdzonym zakupie, w zależności od sytuacji, na adres podany przez Nabywcę, podając dane określonej transakcji. Wiadomość ta służy jako dowód transakcji pomiędzy Nabywcą i Sprzedawcą. Nabywcy, w przypadku, gdy nie mogą uczestniczyć w imprezie, mogą ponownie skorzystać z Witryny, aby wystawić zakupiony Bilet na sprzedaż.

Jeśli Sprzedawca nie spełni niniejszych Zasad i Warunków, zawsze kiedy będzie to możliwe, firma StubHub prześle Nabywcy bilety o lepszych charakterystykach, finalizując w ten sposób proces zakupu. Jeśli dostawa innych biletów nie byłaby możliwa, firma StubHub dokona zwrotu kwoty zapłaconej wcześniej za bilety na rzecz Nabywcy, korzystając z tej samej metody płatności, jakiej użyto podczas zakupu.

4.3. Cena Biletu dla Nabywcy.

Na cenę sprzedaży Biletów składają się następujące elementy:

Cena Oferty ustalona przez sprzedawcę to cena opublikowana na Witrynie odnośnie do wydarzenia, na które Sprzedawca wystawił Ofertę, zgodnie z niniejszymi Zasadami i Warunkami.

Koszty wysyłki to koszty generowane przez dostawę do Nabywcy Biletów zakupionych za pośrednictwem Witryny, z wykorzystaniem podanych Usług dostawczych.

Opłata za Usługę składa się z opłat pobieranych przez firmę StubHub za korzystanie z Witryny przez Nabywcę, określone zgodnie z poniższym ustępem. Obejmuje wszelkie podatki, jeśli ma to zastosowanie.

4.4. Opłata za Usługę zakupu biletów.

Zakup Biletów pociąga za sobą koszt Usługi na rzecz firmy StubHub za wszystkie skutecznie zrealizowane za pośrednictwem Witryny transakcje. Koszt Usług świadczonych przez StubHub zostanie określony w następujący sposób:

Dostawa Biletów zależy od precyzji i dokładności informacji podanych przez Nabywcę (ustęp 1.3 niniejszych Zasad i Warunków) i dostępności Nabywcy w celu odbioru przesyłki. W jakimkolwiek przypadku, gdy wydatki będzie musiała pokryć firma StubHub, biorąc pod uwagę dostawcę Usług kurierskich trzeciej strony lub drugą dostawę z dodatkowymi kosztami w wyniku nieprzestrzegania wymienionego powyżej ustępu, dodatkowymi kosztami zostanie obciążony Nabywca.

4.5. Bilety elektroniczne (e-Bilety)

W przypadku zakupu e-Biletu Nabywca otrzyma bilety za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5. Gwarancje oferowane przez StubHub

Ogólnie, firma StubHub oferuje Użytkownikom Usług gwarancję prywatności i bezpieczeństwa podczas dokonywania transakcji, poufności udostępnionych informacji i ich 2048-bitowe szyfrowanie przy użyciu protokołu Secure Socket Layer (SSL). Wszystkie płatności za transakcje dokonywane na rzecz Użytkowników będą przetwarzane przez terminale podmiotów finansowych z pełną gwarancją bezpieczeństwa i poufności. Podobnie cyfrowe gwarancje certyfikacyjne dostarczone przez VeriSign będą wykorzystywane do świadczonych Usług.

5.1. Gwarancje dla Sprzedawców.

5.2. Gwarancje dla nabywców.

6. Oferty promocyjne.

Firma StubHub może dokonywać promocji i zniżek swoich opłat za Usługi, których warunki i zakres zostaną odpowiednio podane na Witrynie i które będą regulowane według wyraźnych ustaleń.

7. Komunikacja – Powiadomienia.

Ogólnie i w celu lepszej i bezpieczniejszej formy powiadomień cała komunikacja związana z Usługami świadczonymi pomiędzy firmą StubHub i Użytkownikami (Nabywcami i Sprzedawcami) będzie prowadzona w formie pisemnej oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej, które będą służyć Użytkownikom jako dowód Usług świadczonych przez firmę StubHub.

Jednakże, w wyjątkowych sytuacjach, oraz w celu większej skuteczności komunikacji lub niezbędnych powiadomień, firma StubHub może skontaktować się z Użytkownikiem telefonicznie, korzystając z numeru telefonu podanego przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym, potwierdzając wiadomość lub powiadomienie, przesłane w wiadomości e-mail. W każdym razie publikacja Ofert przez Sprzedawców i akceptacja przez Nabywców zawsze będzie potwierdzona przez firmę StubHub za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres podany przez Użytkownika Usługi.

Wszystkie komunikaty i powiadomienia StubHub dotyczące Użytkowników zostaną uznane za skuteczne, w odniesieniu do wszystkich zamierzeń i celów, gdy są skierowane do StubHub przez e-mail na następujący adres: kontakt@stubhub.pl WWszystkie powiadomienia StubHub wobec Użytkownika będą uznane za skuteczne w odniesieniu do wszystkich zamierzeń i celów, gdy są wykonane z zastosowaniem jednej z następujących metod:

8. Logistyka. Dostawa i odbiór Biletów.

W celu ułatwienia transakcji, firma StubHub, w ramach Usługi, udostępni Użytkownikom usługę dostawy i odbioru Biletów. Usługa ta zostanie opublikowana na Witrynie i konkretnie określona przez firmę StubHub w chwili potwierdzenia transakcji przez Użytkowników. Niniejsza Usługa będzie oferowana przez firmę StubHub za pośrednictwem dostawcy usług kurierskich i transportowych strony trzeciej.

9. Obowiązek prawidłowego korzystania z Witryny i jej Usług.

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Witryny i Usług oferowanych na niej zgodnie z Prawem, Zasadami i Warunkami Usługi oraz innymi udostępnionymi powiadomieniami, przepisami dotyczącymi użytkowania i instrukcjami, jak również zgodnie z zasadami moralności i ogólnie przyjętymi dobrymi obyczajami oraz porządkiem publicznym.

W tym celu Użytkownik powstrzyma się od korzystania z jakichkolwiek Usług, które w efekcie mogłyby zaszkodzić prawom i interesom osób trzecich lub w jakikolwiek inny sposób nadużyć, uczynić bezużytecznym, przeciążyć, pogorszyć lub utrudniać normalne korzystanie z Usług, sprzętu komputerowego lub dokumentów, plików czy informacji przechowywanych na sprzęcie komputerowym (hacking) firmy StubHub, jakiegokolwiek innego Użytkownika lub jakiegokolwiek trzeciego Użytkownika Internetu w zakresie zarówno sprzętu, jak i oprogramowania.

10. Obowiązek prawidłowego wykorzystywania treści.

Zgodnie z powyższym, Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania treści udostępnionych Użytkownikom Witryny, które obejmują, ale nie są ograniczone do tekstów, zdjęć, grafiki, obrazów, ikon, technologii, oprogramowania, łączy i innych materiałów audiowizualnych i dźwiękowych, jak również ich projektu graficznego oraz kodu źródłowego (dalej „treści”), zgodnie z Prawem, Zasadami i Warunkami i innymi powiadomieniami, przepisami i instrukcjami, których Użytkownik jest świadom, jak również zgodnie z zasadami moralności i ogólnie przyjętymi dobrymi obyczajami oraz porządkiem publicznym oraz w szczególności zobowiązuje się do powstrzymania się od:

Użytkownik musi powstrzymać się od pozyskiwania lub próby pozyskania treści za pomocą metod lub procedur, które różnią się od tych, w zależności od przypadku, udostępnionych lub wskazanych w tym celu na stronach internetowych, gdzie znajdują się dane treści lub, ogólnie, od tych, które są powszechnie używane w Internecie w tym celu, o ile nie grożą ryzykiem uszkodzenia lub nie czynią Witryny, Usług i/lub treści bezużytecznymi.

11. Wprowadzenie hiperłączy, które umożliwiają dostęp do Witryny i jej Usług.

Użytkownicy oraz ogólnie rzecz biorąc wszystkie osoby, które chciałyby utworzyć hiperłącze między swoją Witryną a Witryną StubHub (dalej, „hiperłącze”) muszą spełniać następujące Warunki:

12. Własność intelektualna i przemysłowa. Brak licencji.

Wszystkie znaki towarowe, nazwy handlowe lub znaki rozpoznawcze wszelkiego rodzaju, które pojawiają się na Witrynie, są własnością firmy StubHub lub stron trzecich, zatem nie można nigdy interpretować, że użycie lub dostęp do Witryny i/lub Usług nadaje Użytkownikowi jakiekolwiek prawo do wspomnianych znaków towarowych, nazw handlowych i/lub znaków rozpoznawczych.

Ponadto wszystkie treści są własnością intelektualną firmy StubHub lub stron trzecich, która nie może być uznana za scedowaną na Użytkownika, ani też, ze względu na postanowienia niniejszych Zasad i Warunków, wszelkie prawa do wykorzystania, które istnieją lub mogą zaistnieć odnośnie do wspomnianych treści, co jest absolutnie niezbędne dla prawidłowego korzystania z Witryny i Usług.

13. Wykluczenie gwarancji i odpowiedzialności.

13.1. Wykluczenie gwarancji i odpowiedzialności za działanie Witryny i Usługi.

Dostępność, ciągłość i zawodność.

Firma StubHub nie gwarantuje dostępności, ciągłości i funkcjonowania Witryny i jej Usług. W miarę możliwości firma StubHub ostrzeże wcześniej Użytkowników o przerwach w funkcjonowaniu Witryny i jej Usług. Firma StubHub nie gwarantuje swojej niezawodności, a w szczególności, ale nie wyłącznie, nie gwarantuje, że użytkownicy będą skutecznie korzystać z Witryny i jej Usług, uzyskiwać dostęp do różnych stron internetowych, które tworzą Witrynę lub tych, na których świadczone są Usługi.

Firma StubHub wyklucza w całej rozciągłości dopuszczalnej prawem, swoją odpowiedzialność za szkody jakiejkolwiek natury, które mogą spowodować brak dostępności lub ciągłości funkcjonowania Witryny i jej Usług lub za oszustwo przydatności, które użytkownicy mogą przypisywać Witrynie i jej Usługom, zawodność Witryny i jej Usług oraz w szczególności, ale nie wyłącznie, za awarie w dostępie do różnych stron internetowych, które stanowią część Witryny lub tych, na których świadczone są Usługi.

13.2. Wykluczenie gwarancji i odpowiedzialności za treść.

Jakość.

Firma StubHub nie kontroluje ani nie gwarantuje nieobecności wirusów lub innych elementów w treści, które mogą wpłynąć na stan komputera (oprogramowania i sprzętu), dokumentów elektronicznych, lub plików przechowywanych w systemie.

Firma StubHub wyklucza wszelką odpowiedzialność za szkody jakiejkolwiek natury, wynikające z obecności wirusa lub innych elementów w treści, które mogą wpłynąć na system komputerowy, dokumenty elektroniczne czy pliki Użytkownika.

Prawdziwość, dokładność, sumienność i aktualność.

StubHub nie gwarantuje prawdziwości, dokładności, pełności ani aktualności treści. Firma StubHub wyklucza wszelką odpowiedzialność za szkody jakiejkolwiek natury, które mogą być spowodowane brakiem prawdziwości, dokładności, pełności lub aktualności treści.

13.3. Wykluczenie gwarancji i odpowiedzialności za korzystanie z Witryny, jej Usług oraz treści przez Użytkowników.

FFirma StubHub nie ma obowiązku kontrolowania i nie kontroluje korzystania Użytkowników z Witryny, jej Usług i treści. W szczególności firma StubHub nie gwarantuje, że użytkownicy korzystają z Witryny, jej Usług oraz zawartości zgodnie z obecnymi warunkami, ani że czynią to pilnie i rozważnie.

Firma StubHub nie ma obowiązku weryfikacji i nie weryfikuje tożsamości Użytkowników, ani ich prawdziwości, dokładności, sumienności i/lub autentyczności danych podanych przez Użytkowników o sobie innym Użytkownikom.

Firma StubHub wyklucza wszelką odpowiedzialność za szkody jakiejkolwiek natury, które mogą wynikać z korzystania z jej Usług i treści przez Użytkowników lub mogą być spowodowane brakiem prawdziwości, dokładności, sumienności i/lub autentyczności danych podanywanych przez Użytkowników o sobie innym Użytkownikom, a w szczególności, ale nie wyłącznie, za szkody jakiejkolwiek natury, które mogą wynikać z udawania strony trzeciej przez Użytkownika w jakimkolwiek rodzaju komunikacji za pośrednictwem strony internetowej.

14. Ochrona danych osobowych. Korzystanie z plików cookie.

W celu korzystania z niektórych Usług użytkownicy muszą wcześniej podać firmie StubHub określone dane osobowe (dalej „dane osobowe”). StubHub traktuje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, z nieodwołalnością i zgodnie z warunkami określonymi w Zasadach zachowania poufności i ochrony informacji o danych osobowych opublikowanej w Witrynie.

Firma StubHub zastosowała poziom bezpieczeństwa i ochrony informacji wymagane przepisami prawa oraz stara się stosować inne dodatkowe metody i techniczne środki ochrony. Niemniej jednak Użytkownik musi być świadomy, że środki bezpieczeństwa w Internecie nie są nie do pokonania.

Firma StubHub może wykorzystywać swoje pliki cookie lub pliki cookie stron trzecich, gdy Użytkownik przegląda strony na Witrynie Pliki cookie, które mogą być wykorzystywane na stronach Witryny są powiązane wyłącznie z operatorem określonego komputera (anonimowym Użytkownikiem) i same nie dysponują imieniem i nazwiskiem Użytkownika. Dzięki plikom cookie firma StubHub rozpoznaje system operacyjny zarejestrowanego Użytkownika po pierwszej rejestracji. Pozwala to uniknąć ponownej rejestracji podczas każdej kolejnej wizyty w celu przejścia do obszarów i Usług dostępnych wyłącznie dla Użytkownika. Wykorzystywane pliki cookie nie mogą odczytywać plików cookie utworzonych przez innych dostawców. Użytkownicy mogą skonfigurować swój system operacyjny, aby otrzymywać na ekranie powiadomienia o odbiorze plików cookie i zapobiegać ich instalacji na dysku twardym. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat systemu operacyjnego, należy zapoznać się z instrukcjami i podręcznikami Użytkownika.

PPliki cookie wykorzystywane na stronach Witryny mogą być obsługiwane przez firmę StubHub, przy czym mogą być obsługiwane z różnych serwerów firmy lub określonych stron trzecich, które świadczą Usługi i obsługują pliki cookie na rzecz firmy StubHub (na przykład pliki cookie, które są używane do obsługi reklam i określonej treści oraz te, które odpowiadają za wyświetlanie Użytkownikowi reklam lub treści w ustalonym wcześniej czasie, częstotliwości i formie). Dodatkowo, aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies używanych przez StubHub, Użytkownik może się zapoznać z Zasadami dotyczącymi plików cookie

15. Usuwanie i zawieszanie Usług.

StubHub może usunąć lub zawiesić Usługi w dowolnym momencie i bez wcześniejszego ostrzeżenia tym z Użytkowników, którzy nie przestrzegają niniejszych Zasad i Warunków.

16. Okres obowiązywania i zakończenie.

Świadczenie Usług portalu, jak również innych oferowanych Usług przewiduje z zasady czas nieokreślony. Firma StubHub jest jednak upoważniona do wypowiedzenia lub zawieszenia w każdej chwili Usług internetowych i/lub wszelkich innych Usług. W miarę możliwości firma StubHub ostrzeże wcześniej, jak najszybciej to możliwe, o wypowiedzeniu lub zawieszeniu świadczenia Usług Witryny i innych oferowanych Usług.

17. Obowiązujące ustawodawstwo i jurysdykcja.

Świadczona Usługa niniejszej Witryny i obecne Zasady i Warunki użytkowania są regulowane przez cały czas i we wszystkich aspektach prawem hiszpańskim oraz hiszpańskim ustawodawstwem handlowym. W odniesieniu do konsumentów należy pamiętać, że zastosowanie mają również przepisy dotyczące ochrony konsumentów obowiązujące w państwie członkowskim, w którym zamieszkują. Z wyjątkiem zobowiązań prawnych prowadzących do zastosowania innej jurysdykcji, strony, wyrażając rezygnację z własnych przywilejów, przedstawią wszelkie spory odnoszące się do przestrzegania i interpretacji niniejszych Zasad i Warunków użytkowania jurysdykcji i sądom miasta Bilbao w Hiszpanii. Niemniej jednak strony dołożą wszelkich starań, aby rozwiązywać konflikty w polubowny sposób.


1 lipca 2019 r. została zaktualizowana Umowa z Użytkownikiem StubHub

Do najważniejszych zmian w Umowie z Użytkownikiem StubHub należą:

Strona umowy – zmieniliśmy Punkt 2, tak aby uwzględniał możliwość występowania różnych podmiotów będących stroną umowy w zależności od lokalizacji wydarzenia, na które użytkownik sprzedaje lub kupuje bilety.

Kontynuując korzystanie z serwisu StubHub i naszych usług, akceptujesz zmienione postanowienia umów, powiadomień i zasad.

Zmiany w Umowie z Użytkownikiem StubHub ogłoszone 1 lipca 2019 r. obowiązują wszystkich użytkowników od 1 sierpnia 2019 r.

Używamy plików cookie, aby poprawić nasze serwisy internetowe. Zakładamy, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie, jeśli kontynuujesz przeglądanie strony. Dowiedz się więcej o Zasady dotyczące plików cookie tutaj.